Bạn biết tới iCan từ đâu?

Số người tham gia bình chọn
69
Lần bình chọn đầu tiên
Thứ hai, 15 Tháng 10 2012 11:10
Lần bình chọn cuối cùng
Thứ ba, 23 Tháng 1 2018 07:31

Bạn biết tới iCan từ đâu?

Lượt xem Phần trăm Biểu đồ
Google
21 30.4%
Bạn bè
18 26.1%
Facebook
16 23.2%
Quảng cáo trên đường
12 17.4%
tờ rói
2 2.9%
HomeBạn biết tới iCan từ đâu?
Like